Committee

  • Working committee

International Working Committee
Person in charge: Chairman Gong Qihuang
Committee members: Huang Wei, Huang Yidong, Liu Weiwei, Zhang Xinliang

Organization Committee
Person in charge: Jia Suotang, vice chairman
Committee members: Fan Guobin, Jiang Huilin, Liu Yu, Zhang Yudong

Academic Exchange Working Committee
Person in charge: Liu Zejin, Vice Chairman
Committee members: Chen Hu, Fan Zhongwei, Fan Guobin, Jia Ping, Xing Da, Zhang Yudong

Science Work Committee
Person in charge: Gu Ying, vice chairman
Committee members: Chen Weimin, Guo Guangcan, Liu Tiegen, Wang Sen, Zheng Liehua, Zhu Ninghua

Youth Work Committee
Person in charge: Li Ruxin, Vice Chairman
Committee members: Liu Weiwei, Zheng Liehua

Advisory Working Committee
Person in charge: Ren Xiaomin, vice chairman
Committee members: Chen Jianxin, Hao Qun, Jia Ping, Li Tianchu, Pan Qing

Journals and Publishing Committee
Person in charge: Liu Wenqing, vice chairman
Committee members: Hao Qun, Xing Da

Optical Industry Development Working Committee
Person in charge: Wang Wenjie, vice chairman
Committee members: Chen Yan, Huang Yidong, Lange, Liang Wei, Liu Yu, Xu Dihua, Yang Xiancheng, Zhu Ninghua

  • Professional Committee

Photon Science and Technology Professional Committee
Micro and Nano Optics Professional Committee
Laser Committee
Infrared and Optoelectronic Devices Professional Committee
Engineering Optics Committee
Optical Materials Committee
Optical Information Committee
Color Optics Committee
Basic Optics Committee
High Speed Photography and Photonics Committee
Optical Film Committee
Spectroscopy Committee
Biomedical Photonics Committee
Laser Medicine Professional Committee
Holographic and Optical Information Processing Committee
Optoelectronic Technology Committee
Fiber Optics and Integrated Optics Committee
Optical Testing Committee
Laser Processing Committee
Optical Manufacturing Committee
Optical Education Committee
Environmental Optics Committee
Space Optics Professional Committee
Lithography Technology Committee